Kafjärdens Förskola
arrow Kafjärdens Förskola
Kafjärdens Förskola
arrow Kafjärdens Förskola

Kafjärdens församlings och förskolas värdeord

Kafjärdens Förskola
Kafjärdens Förskola
arrow Kafjärdens Förskola
Kafjärdens Förskola
arrow Kafjärdens Förskola

Vårt motto

978

Trygghet/tillit

Inskolningen är en viktig inkörsport till att skapa trygghet och tillit. Vi kommer att ha en inskolningsprocess där vi ser till det enskilda barnets behov, föräldrarnas delaktighet och närvaro under inskolningen.
985

Glädje

Känslan att vara sedd, ansvarig och delaktig i vardagen på förskolan ger barnen glädje. Vi ger leken stort utrymme där vi är delaktiga på barnens villkor. Att ha roligt, vara positiv, kunna känna lycka och glädje tillsammans ger oss alla kraft och energi.
986

Empati/kärlek

En förutsättning för empati är att kunna skilja mellan känslor hos sig själv och hos andra. En viktig del av vårt arbete blir att sätta ord på känslor och barns handlande. Vi vill ge barnen möjlighet till ett ömsesidigt och respektfullt förhållningssätt till allt levande så som människor, djur och natur.
987

Öppenhet/frimodighet

Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik, där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Lpfö‐ 18